7103 Sayılı Torba Kanun

28.03.2018

Değerli İş Ortaklarımız;

27 Mart 2018 2.Mükerrer Gazetesinde 7103 sayılı torba Kanun yayımlanmıştır. Bu Kanunda Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, KDV Kanunu, ÖTV Kanunu gibi pek çok Kanun’da değişikliğe gidilmiştir. Aşağıda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğimizin hazırladığı özellikle mesleğimizi ilgilendiren konulardaki özet bilgiyi yolluyorum.

Saygılarımla,

Cavit Afacan


Söz konusu Kanun ile;

-3065 sayılı KDV Kanunu

-4760 sayılı ÖTV Kanunu

-5910 sayılı TİM ile İhracatçı Birlikleri Kanunu

kapsamında değişiklikler yapıldı.

1-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler; ekli (l), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilerekGTİPler güncellenmiştir.

2- İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilecek.

3-8701,20, 87.02, 87,03, 87,04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilecek.

4- Hizmet ihracatında nispi ödeme tahsil edilmeyecek.

5- İhracat beyannamesinde Nispi ödeme, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin binde birine kadar tahsil edilecek.

6- OTV ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87,02, 87,03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi

(87.03 numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3 ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10,000 Türk lirasını aşmamak üzere terkin edilebilecek.

7-Bu madde kapsamında ihraç edilen aracın, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci, 169 uncu ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelmesi halinde, yeni aracın ilk iktisabında terkin edilen özel tüketim vergisi tutarı, terkin tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faizi ile birlikte ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ödenmeden araç ithal edilemeyecek.